20180722_192904

escargot – I skipped escargot dishes this trip.